Възможности за присъединяване на България

Възможности за присъединяване на България към протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марки.